H.E.M.A.-bond Nederland

Missie & Doel

De missie van H.E.M.A.-bond Nederland is het creëren van een positief imago van, en een sociale en veilige sfeer binnen, de Historische Europese Martial Arts-gemeenschap in Nederland. Doel van de bond hierbij is het vertegenwoordigen van de beoefenaars als spreekbuis, katalysator, en hoeksteen van de gemeenschap.

Vertegenwoordigen – Verbreden – Verdiepen

De Zwaardkring is lid van de H.E.M.A.- bond Nederland.

De H.E.M.A.-bond Nederland bestaat slechts bij de gratie, en ten dienste, van de beoefenaars van de historische Europese martial arts in Nederland. Om de best mogelijke toekomst te bewerkstelligen voor deze sport, deze martial arts en haar beoefenaars, is het doel van de bond drieledig: vertegenwoordigen, verbreden en verdiepen.

Vertegenwoordigen

Voor en door de beoefenaar, zo is de bond ontstaan, en zo zal de bond immer dienen te functioneren. Vertegenwoordiging is dan ook een term met twee zijden.
Enerzijds uiteraard de vertegenwoordiging van de historische Europese martial arts naar buiten toe; naar overheden, andere sportorganisaties en de media. Doel is een soepele communicatie te bewerkstelligen en een positief imago te creëren en te behouden.

Anderzijds is er natuurlijk de interne communicatie. De bond en haar bestuur staan er voor de beoefenaar. De wensen van de beoefenaars liggen ten grondslag, en zullen dan ook telkens ten grondslag liggen, aan het door de bond gevoerde beleid, en daarbij is het het doel van de bond constant deze wensen te kennen en te peilen. Vertegenwoordiging en bijstand met raad en daad, zowel extern als intern, luidt het devies.

Verbreden

Veiligheid en schaalvergroting zijn twee termen die niet automatisch gelijke tred houden. Omdat historische Europese martial arts aan populariteit winnen, neemt het aantal clubs die zich hiermee bezig houden ook toe, evenals het aantal beoefenaars. Als vertegenwoordigers van de beoefenaars ziet de bond het als haar taak garant te staan voor een plezierige en veilige omgeving waarin de H.E.M.A. beoefend kunnen worden. Groei van die omgeving wordt met open armen ontvangen. Met het creëren van een positief imago naar buiten toe, en het aanbrengen van de noodzakelijke reguleringen intern, poogt de bond de popularisering van de historische Europese martial arts in goede banen te leiden. Popularisering kan niet zonder professionalisering. Zeker wanneer men de gezondheid van de beoefenaar in ogenschouw neemt.

Nu slaat de term verbreden uiteraard niet slechts op het vergroten van het aantal beoefenaars. Juist ook een verbreding van de mogelijkheden voor beoefenaars om hun bezigheden in de praktijk te brengen is een doel van de bond. Het aantal momenten waarop beoefenaars van verschillende verenigingen elkaar treffen kan op jaarbasis altijd hoger liggen. Daartoe neemt de bond het voortouw door het opzetten van evenementen, maar meer nog door het enthousiasmeren tot actie door de beoefenaars zelf. Doel is de spreekwoordelijke afstanden tussen de verenigingen zo klein mogelijk te houden. Door aanzetten tot verdere samenwerking, maar ook, bijvoorbeeld, door het initiëren en overzien van een nationale competitie. Meer opties, meer activiteit en meer samenwerking.

Verdiepen

‘Meer’ is uiteraard een populair woord, maar enkel ‘meer’ in de breedte lijdt tot oppervlakkigheid. Dat terwijl historische Europese martial arts toch vele dimensies en facetten kennen. Dus geen verbreding zonder verdieping! H.E.M.A. is vele malen meer dan een sport, en vele malen meer dan één discipline. Een diversiteit aan wapensets, en een zo mogelijk nog grotere diversiteit aan bronnen maakt dat er over deze krijgskunsten nog het nodige gezegd en geschreven kan worden. De bond stelt zich dan ook als doel een evenwicht te bewaren tussen sportieve en onderzoekskundige aspecten. De eerste twee letters in de afkorting H.E.M.A. staan er volgens de bond tenslotte niet voor de sier. Doel is te allen tijde, juist ook aangaande popularisering, de historische context uit te dragen. Daarbij zal technische discussie, en interesse voor de bronnen en de historische context via uiteenlopende platforms worden gestimuleerd.